زندگینامه جرج سیمون اهم

جرج سيمون اهم در سال 1787 در آلمان متولد شد. پدرش قفل ساز و مادرش، فاريا، دختر يك خياط بود. با اينكه پدر و مادر جرج تحصيلات خود را به پايان نرسانده بودند. اما پدر جرج تحت تعليمات و مطالعات شخصي خود بود تا جايي كه قادر بود پسر خود را به عاليترين نحو با تعليمات خود آموزش دهد.

“اُهم”،مدتی در مدارس متوسط به تدریس پرداخته،لکن جاه طلبی مفرط هر لحظه او را تحریک می کرد تا در دانشکاه شغلی به دست آورد. احراز چنین مقامی مستلزم آن بود که داوطلب،کارتحقیقی عمده ای یا کشف بر جسته ای انجام داده باشد.”اُهم” نیز بدین منظور،به تهیه جریان برق (یعنی مبحث جدیدی که توسط”ولتا” آغاز گردیده بود) روی آورد.اما چون مردی فقیر وتنکدست بود،تهیه لوازم وابزار کار برایش امکان نداشت.از این رو خود به ساختن وسائل مورد احتیاجش پرداخت.بخصوص باتوجه به حرفه وشغل پدرش،این کار برای وی چندان مشکل نبود.

نظر “اُهم” این بود که مانند کشفیاتی که “فوریه” در باب انتقال حرارت انجام داده بود، دربارهٔ انتقال برق انجام دهد. یعنی همانطور که سرعت انتقال حرارت از نقطهٔ،هم با اختلاف دمای موجود میان دو نقطه Bبه نقطهٔ Aنیز با تفاوت پتانسیل برقی میان دو نقطه و هم با قابلیت هدایت برقی ماده میان آن دو بستگی دارد . وی سیم هایی با طول های مختلف تهیه کرد و جریان برق را از آنها عبور داد و دریافت که مقدار برقی که منتقل میشود باطول سیم نسبت معکوس دارد وبا مقطع آن نسبت مستقیم دارد. بدین ترتیب وی موفق شد نظریهٔ ریاضی جریان برق را کشف کرد و بوسیله فورمول واحدی ، ولتاژ،آمپر و مقاومت را با یکدیگر ارتباط دهد و آنچه امروزه به قانون”اُهم” معروف است به جهان علم تقدیم دارد.

کشف قانون “اُهم”چنان دارای اهمیت بود که میتوانست مقام استادی را در دانشگاه برای وی ممکن سازد. با این حال هرگز مقامی به وی اعطا نشد، زیرا این کشف وی با مخالفت های شدیدی مواجه گردید. چه اساس کار او صرفاً مبتنی بر مباحث نظری بود و با تجربه و آزمایش صحت آن به اثبات نرسیده بود. مخالفت هایی که نسبت به وی و نظریه اش ابراز شد چنان شدید بود که”اُهم” مجبور شد حتی از سمت خود در دبیرستان نیز استعفا دهد.

بدین ترتیب “اُهم” مدت6سال درفقرو ناکامی بسر برد. حتی کشور آلمان که زادگاهش بود نیز از حق شناسی درباره وی خودداری کرد.با این حال وی مأیوس نشد واز آزمایش های خود دست بر نداشت. به تدریج کشف او رفته رفته در محافل علمی مطرح شد و در خارج از آلمان مورد توجه قرار گرفت. طولی نکشید که دانشمندان انگلیسی به اهمیت این شخص پی بردند و انجمن سلطنتی در سال 1841 مدال”کوپلی” را به وی اعطا کرد ودر سال1842 او را به عضویت برگزید.

سر انجام در آلمان نیز مورد تجلیل وستایش قرار گرفت و به استادی دانشگاه انتخاب گردید،و پنج سال اخر عمر را در نهایت عزت و احترام به سر برد.

اکنون واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی را به احترام وی”أهم” مینامند. وهمچنین واحد هدایت الکتریکی ونقطهٔ مقابل مقاومت نیز”مهو” نامیده میشود که بر عکس نام”اُهم” است. وبلأخره در سال 1854 دار فانی را وداع گفت.